Francais
 
שאלון - סקר
תנועות הנוער היהודיות במרוקו


חבר/ה יקר/ה ,

עם תום הכנס ,אנו ממשיכים בסקר להבנת היקף פעולתן של תנועות הנוער ואת עצמת השפעתן על חברי התנועה.
נודה לכם/ן על מילוי שאלון זה.(באם לא מילאתם את השאלון קודם לכן)
אנו מודים מראש על היענותך.
כל הפרטים ישמשו לסקר זה בלבד.
פרטים אישיים
שם משפחה
שם פרטי
כתובת נוכחית
שנת לידה
טלפון
פלאפון
השכלה
מקצוע
E-mail
עיר בה נולדת במרוקו
עלייה
עליתי ממרוקו ישירות לישראל (גם אם העלייה התבצעה דרך ארץ אחרת)
במסגרת
שנת עלייה לארץ
מקום קליטה ראשון בארץ
לא עליתי לארץ אלא הגרתי ממרוקו ישירות למדינה אחרת
?בשנה
חברות בתנועות נוער
הנך מתבקש/ת לציין ( בעיגול ) מתוך הרשימה מטה את תנועת הנוער בה היית/ה חבר/ה ושלדעתך השפיעה עליך רבות
תנועה
עיר בה הייתי חבר בתנועה
תפקיד בתנועת הנוער
השתתפתי במחנה קיץ או במחנה חורף
השתתפתי בסמינר להכשרת מדריכים
הייתי חבר גרעין עלייה
שם הגרעין
הייתי חבר בתנועה אחרת
מידת השפעתה של תנועת הנוער עבורי
תשובותיך חשובות לנו להבנת תרומת תנועות הנוער לחבריהן
התנועה היוותה מסגרת חינוכית חברתית חיובית
התנועה השפיעה על החלטתי לעלות לארץ
התנועה פיתחה את רגישותי לנושאים חברתיים
התנועה השפיעה על חיזוק זיקתי לעם היהודי
משפחתי עלתה לארץ בעקבות החלטתי להגשמה
הורי תמכו בפעילותי בתנועה
התנועה השפיעה מהותית על התפתחותי האישית
בזיכרוני תקופת פעילותי בתנועה נשארה כחוויה חיובית